Quotations about:
    drunkenness


Note not all quotations have been tagged, so Search may find additional quotes on this topic.


As it is, wine drove me out of my senses. I admit I wronged you, but the wrong was not intentional.

[νοϋ δ’ οίνος έξεστησέ μ’ δμολογώ δέ σε άδίκείν, τὸ δ’ αδίκημ’ ἐγένετ’ οὐχ ἑκούδίον.]

Euripides (485?-406? BC) Greek tragic dramatist
Auge [Αὐγῃ], fr. 272b (TGF) (c. 408 BC) [tr. Collard/Cropp (2008)]
    (Source)

Heracles apologizing (sort of), to Auge for raping her, one of the only such apologies in ancient Greek drama.

Nauck frag. 265, Barnes frag. 6, Musgrave frag. 8. (Source (Greek)). Alternate translation:

My senses are disorder'd by the fumes
Of wine: yet will I own that I have wrong'd thee,
Tho' this be an involuntary wrong.
[tr. Wodhall (1809)]

 
Added on 26-Dec-23 | Last updated 26-Dec-23
Link to this post | No comments
Topics: , , , ,
More quotes by Euripides

An evil doom of some god was my undoing, and measureless wine.

[ἆσέ με δαίμονος αἶσα κακὴ καὶ ἀθέσφατος οἶνος.]

Homer (fl. 7th-8th C. BC) Greek author
The Odyssey [Ὀδύσσεια], Book 11, l. 61 (11.61) [Elpenor] (c. 700 BC) [tr. Murray (1919)]
    (Source)

Odysseus first encounter in the Underworld is the shade of his comrade Elpenor, whose body had been left on Circe's island. This is Elpenor's explanation of his death (10.552-560). Drunk with his crew mates, he climbed a ladder to the roof of Circe's palace to sleep it off. When he heard his friends preparing to leave, he either fell from or forgot about using the ladder, plummeting to his ignominious death.

(Source (Greek)). Alternate translations:

In Circe’s house, the spite some spirit did bear,
And the unspeakable good liquor there,
Hath been my bane.
[tr. Chapman (1616)]

I had come along with th’ bark,
But that the Devil and excess of wine
Made me to fall, and break my neck i’ th’ dark.
[tr. Hobbes (1675), l. 54ff]

To hell my doom I owe,
Demons accursed, dire ministers of woe!
My feet, through wine unfaithful to their weight,
Betray'd me tumbling from a towery height.
[tr. Pope (1725)]

Fool’d by some dæmon and the intemp’rate bowl.
[tr. Cowper (1792), ll. 69-70]

I died
By stroke of fate and the dread fumes of wine.
[tr. Worsley (1861), st. 9]

Ill fate destroyed me, and unstinted wine!
[tr. Bigge-Wither (1869)]

An evil doom of some god was my bane, and wine out of measure.
[tr. Butcher/Lang (1879)]

God's doom and wine unstinted on me the bane hath brought.
[tr. Morris (1887)]

Heaven's cruel doom destroyed me, and excess of wine.
[tr. Palmer (1891)]

It was all bad luck, and my own unspeakable drunkenness.
[tr. Butler (1898)]

It was all bad luck of a daimôn, and my own unspeakable drunkenness.
[tr. Butler (1898), rev. Power/Nagy (1900)]

It was all bad luck of a superhuman force [daimōn], and my own unspeakable drunkenness.
[tr. Butler (1898), rev. Kim/McCray/Nagy/Power (2018)]

The harsh burden of some God sealed my doom, together with my own unspeakable excess in wine.
[tr. Lawrence (1932)]

It was the malice of some evil power that was my undoing, and all the wine I swilled before I went to sleep in Circe’s palace.
[tr. Rieu (1946)]

Bad luck shadowed me, and no kindly power;
ignoble death I drank with so much wine.
[tr. Fitzgerald (1961)]

The evil will of the spirit and the wild wine bewildered me.
[tr. Lattimore (1965)]

My undoing lay
in some god sending down my dismal fate
and in too much sweet wine.
[tr. Mandelbaum (1990)]

The doom of an angry god, and god knows how much wine --
they were my ruin, captain.
[tr. Fagles (1996)]

Bad luck and too much wine undid me.
[tr. Lombardo (2000)]

The malicious decree of some god and too much wine were my undoing.
[tr. DCH Rieu (2002)]

It was a god-sent evil destiny that ruined me, and too much wine.
[tr. Verity (2016)]

But I had bad luck from some god, and too much wine befuddled me.
[tr. Wilson (2017)]

Some god's ill-will undid me -- that, and too much wine!
[tr. Green (2018)]

Some fatal deity
has brought me down -- that and too much wine.
[tr. Johnston (2019)]

 
Added on 30-Nov-23 | Last updated 30-Nov-23
Link to this post | No comments
Topics: , , , , , , , ,
More quotes by Homer

Why then do I spend so many words on the subject of pleasure? Why, because, far from being a charge against old age, that it does not much feel the want of any pleasures, it is its highest praise. But, you will say, it is deprived of the pleasures of the table, the heaped up board, the rapid passing of the wine-cup. Well, then, it is also free from headache, disordered digestion, broken sleep. But if we must grant pleasure something, since we do not find it easy to resist its charms, — for Plato, with happy inspiration, calls pleasure “vice’s bait,” because of course men are caught by it as fish by a hook, — yet, although old age has to abstain from extravagant banquets, it is still capable of enjoying modest festivities.
 
[Quorsum igitur tam multa de voluptate? Quia non modo vituperatio nulla, sed etiam summa laus senectutis est, quod ea voluptates nullas magno opere desiderat. Caret epulis exstructisque mensis et frequentibus poculis. Caret ergo etiam vinulentia et cruditate et insomniis. Sed si aliquid dandum est voluptati, quoniam eius blanditiis non facile obsistimus, divine enim Plato “escam malorum” appellat voluptatem quod ea videlicet homines capiantur ut pisces, quamquam immoderatis epulis caret senectus, modicis tamen conviviis delectari potest.]

Marcus Tullius Cicero (106-43 BC) Roman orator, statesman, philosopher
De Senectute [Cato Maior; On Old Age], ch. 13 / sec. 44 (13.44) (44 BC) [tr. Shuckburgh (1895)]
    (Source)

The reference to Plato is to Timaeus, 69D: "κακοῦ δέλεαρ".

(Source (Latin)). Alternate translations:

Therfor thene ye may aske and demaunde why I haue said so many thynges of flesshely delyte and of lecherye, wherfor I answere you that the blame and the shame is not onely ynoughe. But namely it is the grete lawde and praysyng of olde age that it desyreth but lytle flesshely delectacyons. Olde age chargith nevir of dyetes nor of dyvers deynty metys nor of tables richely and dyversly arrayde nor of many dyners drynkys. Olde age wille not be fulle of wyn often for doubte of sekenes. Olde age wille not suffre the akyng of the bely as is the colyk or of the stone or costyfnes whiche comyth of takyng so muche mete and so often that it abideth rawe within the stomake. Olde age desyrith not wakyng in the tyme that nature hath ordeyned to slepe. Albeit an aged man is gretly disposed to wake ayenst his will forsoth the philosopher Platon whiche spake dyversly in a mater that delectacyon at∣tempted by euill disposed men that leyen the baite & the snare to delite aged men in repleccion of lustis & metys not helefull to them & bycause that men be taken & decevued by the baite sett in the hoke or angle as the bird is taken in the snare how be it that olde age wolde have no metys ne his etyngys excessiuely. Algatys they may delite in deynte metys and in smale feedyngys and temperate dyete.
[tr. Worcester/Worcester/Scrope (1481)]

But to what purpose do we speak so much of pleasure? Verily, to the intent that hereby it may be seen and proved, how that it cannot only not be objected to old age for any vituperation and dispraise, but rather for a singular praise and commendation; because old-age doth not esteem nor care for these pleasures. But some other will say: It lacketh sumptuous fare, costly dishes, delicate viands, and drinks of all sorts. Hereto I answer tihat, therefore, it lacketh also drunkenness, crudity, or indigestion, fantastical dreams, and ridiculous apparitions. But if we must any whit yield to to pleasure because we cannot easily resist the blandishments and allurements thereof (for the divine philosopher Plato calleth pleasure the bait of all mischief, because men therewith are caught and snared even as fishes are with the hook), I say, that although old age be not endangered nor given to superfluous and immoderate banqueting, and at unseasonable hours, yet in temperate and moderate feasting it may be solaced and comfortably recreated.
[tr. Newton (1569)]

But to what end speak we so much of pleasure? because that you may see that no blame, but much praise is to be given to age, because it doth not lust after pleasure, which is so dangerous a thing. Age wanteth banquetting, gluttony, and quaffing; it is also without surfeting, drunkennesse, or dreaming; but yet if we may any wayes take some pleasure, because we do not easily resist her flatteries (for divine Plato calleth pleasure the bait of evils, because men are caught ther∣with as fishes with a hook) tho age despiseth immoderate banquets, yet may it be delighted with moderate meetings.
[tr. Austin (1648), ch. 12-13]

Then to our age (when not to pleasures bent)
This seems an honour, not disparagement.
We, not all pleasures like the Stoicks hate;
But love and seek those which are moderate.
(Though Divine Plato thus of pleasures thought,
They us, with hooks and baits, like fishes caught.)
[tr. Denham (1669)]

I have dwelt the longer on this Topick of bodily Pleasures, to shew, it is so far from being a Disparagement to our Age, to be deprived of these Enjoyments, that it is its greatest Praise and Commendation, that it even takes off our Inclinations from the violent Pursuit of them. Though we may not indulge our selves so freely in our Cups, though we do not relish the Pleasures of the most luxurious Provisions, will not our being freed from the fatal Consequences of Indigestion, and a disordered Imagination, make us ample amends? But if we must make some Allowances for Pleasure, and submit to its Blandishments (which Plato calls the Bait of humane Miseries, with which like Fishes we are tempted to the Hook). Though we are deprived of the Pleasure of immoderate Feasting, yet can we still relish the Charms of an agreeable and chearful Entertainment; which arises not from the Delicacy or Variety of Courses, but from the Conversation of the Company.
[tr. Hemming (1716)]

And why all this of Pleasure? Because not only to over-rule the Objection, but to shew that it is the greatest Encomium on Old Age, that he never ardently desires what we call Pleasure. Doth Age want Banquets, great Tables, and frequent Use of Wine? Confequently it is free from Drunkenness, Surfeits, and watchful Nights. But if we are any ways to give ourselves up to Pleasure, because we cannot altogether attend her Invitations, as Plato says, who calls it "a Bait for Evil, and that Men are taken with it as Fishes with a Hook," yet Old Age will abstain from Revelling, and take Delight only in moderate Entertainments.
[tr. J. D. (1744)]

Thus I judged it necessary to be the more full on this Head of Pleasure, and shew the Dangers of it, to the end you might clearly see, it is so far from being a Disadvantage to Old-Age, its Palling our Inclinations to Pleasure, that on the contrary it is rather a great and valuable Blessing. For if it is in a good Measure dead to the Enjoyments others find in Banqueting, sumptuous Feasts and Carousings, it is freed at the same time from all the troublesome Effects of these; as Fumes, Crudities, uneasy Sleep, or the want of it; with divers other such like Disorders. Yet as Nature has so ordered it, that Pleasure should have a very strong Hold of us, and the Inclination to it appears deeply founded in our very Composition, (and 'tis with too much Justice that the divine Plato calls it the Bait of Evil, by which Men are caught as Fish with a Hook) therefore, though Age is not taken, nor can well bear, with those splendid sumptuous Feastings and Revels, yet we are not so insensible to the Pleasures of Life, but that we can indulge ourselves, and take a real Delight in sober and temperate Entertainments with our Friends.
[tr. Logan (1744)]

I have dwelt the longer upon this article, in order to convince you, that the little relish which old age leaves us for enjoyments of the sensual kind, is so far from being a just imputation on this period of life, that on the contrary it very considerably raises its value. If age render us incapable of taking an equal share in the flowing cups, and luxuriant dishes of splendid tables, it secures us too from their unhappy consequences -- from painful indigestions, restless nights, and disordered reason. Accordingly, the divine Plato justly represents pleasure as the bait by which vice ensnares and captivates her deluded votaries. But if this enticement cannot always be resisted, if the palate must sometimes be indulged, I do not scruple to say that an old man, although his years will guard him from excess, is by no means excluded from enjoying, in a moderate degree, the convivial gratifications.
[tr. Melmoth (1773)]

With what view then do I say so much about pleasure? Because not only is it no ground of censure, but even the highest praise of old age, that it desires no pleasures very much. But is old age without feasts, and loaded tables, and frequent cups? Therefore it is without drunkenness, and indigestion and troubled sleep. But if something must be given to pleasure, since we do not easily withstand its blandishments, (for divinely Plato calls pleasure the bait of evils, because evidently men are taken by it as fishes by a hook,) though old age is debarred immoderate feasts, yet, it may be gratified with temperate socialities.
[Cornish Bros. ed. (1847)]

To what end then have I said so many things about pleasure? Because it is so far from being any disparagement, that it is even the highest praise to old age, that it has no great desire for any pleasures. It lacks banquets, and piled up boards, and fast-coming goblets; it is therefore also free from drunkenness and indigestion and sleeplessness. But if something must be conceded to pleasure (since we do not easily withstand its allurements, for Plato beautifully calls pleasure the bait of evils, inasmuch as, by it, in fact, men are caught as fishes with a hook), although old age has nothing to do with extravagant banquets, yet in reasonable entertainments it can experience pleasure.
[tr. Edmonds (1874)]

But to what purpose am I saying so much about pleasure? Because it is not only no reproach to old age, but even its highest merit, that it does not severely feel the loss of bodily pleasures. But, you may say, it must dispense with sumptuous feasts, and loaded tables, and oft-drained cups. True, but it equally dispenses with sottishness, and indigestion, and troubled dreams. But if any license is to be given to pleasure, seeing that we do not easily resist its allurements, -- insomuch that Plato calls pleasure the bait of evil, because, forsooth, men are caught by it as fishes by the hook, -- old age, while it dispenses with excessive feasting, yet can find delight in moderate conviviality.
[tr. Peabody (1884)]

But why so much of pleasure? Why, you see,
Not only is it no disgrace to age,
But ev'n its greatest merit that it longs
No more for pleasure, cares no more for feasts
With loaded tables and o'er-flowing wine.
It misses too the headache, and the night
Of sickness and of sleeplessness that comes.
If something we must grant to pleasure's claim:
(It is not easy to resist its charm:
The godlike Plato thinks it is a bait
To catch the foolish, just as fish are caught:)
Though we cannot indulge in gorgeous feasts,
A modest dinner we can still enjoy.
[tr. Allison (1916)]

Why then, do I dwell at such length on pleasure? Because the fact that old age feels little longing for sensual pleasures not only is no cause for reproach, but rather is ground for the highest praise. Old age lacks the heavy banquet, the loaded table, and the oft-filled cup; therefore it also lacks drunkenness, indigestion, and loss of sleep. But if some concession must be made to pleasure, since her allurements are difficult to resist, and she is, as Plato happily says, “the bait of sin,” -- evidently because men are caught therewith like fish -- then I admit that old age, though it lacks immoderate banquets, may find delight in temperate repasts.
[tr. Falconer (1923)]

Why then do I have so much to say about pleasures of this kind? Because the weakening of temptation to indulge in them, far from supplying a pretext to reproach old age, is a reason for offering it the most cordial complements. Age has no banquets, no tables piled high, no cups filled again and again. So it avoids drunkenness, and indigestion, and sleepless nights! However, the allurements of pleasure are admittedly hard to resist; they are "the bait of sin," as Plato brilliantly calls them, which catch men like fish. If, then, we have to make them some concession, there is no reason why old age, though spared extravagant feasting, should not gratify itself with entertainments of a more modest nature.
[tr. Grant (1960, 1971 ed.)]

Why am I dwelling at such length on pleasure? Because it is not only no condemnation of old age, but rather its highest recommendation, that it feels no overwhelming desire for pleasure. The old do not share in banquets, in tables piled high with food, and in endless toasts; as a consequence, they do not share in drunkenness, in indigestion, and in sleeplessness. But if we must make some concession to pleasure, since we do not easily resist its blandishments (in a moment of inspiration Plato called pleasure “the bait of evil” -- obviously because men are caught by it like fish) -- even though the old do not share in unrestrained high life, still they can derive pleasure from moderate conviviality.
[tr. Copley (1967)]

Why do I go on so much about pleasure? As old men, we should not so much resent our age as praise it in the most glowing terms, because now we cannot feel any more interest in sensual temptations. As old men, we no longer attend formal banquets at tables loaded down with delicious food and wine; but on the other hand we no longer suffer from hangovers and indigestion and insomnia. But even so it may be hard to resist temptation completely. Plato cleverly referred to pleasure as “sin-bait,” because men are caught by it like fishes. There is, then, in our old age, nothing wrong with spending a convivial evening with friends, although we will not indulge ourselves to excess.
[tr. Cobbold (2012)]

So why am I going on and on about pleasure? Because I want to impress upon you how the fact that old age is less subject to the passions for pleasure is not an indictment of this stage of life, but actually one of its greatest advantages. If it lacks allnight parties, or tables heaped hy with rich food and powerful dirnk, it also lacks drunkenness, indigestion, insomnia, and "the morning after." It is not that old age lacks pleasures, it is that they change. And they are healthier. Gone are the overindulgent feasts and in their place we take pleasure in delightful dinner parties.
[tr. Gerberding (2014)]

So why do I tarry on pleasure’s enticement?
The fact that old age has no longing for it
Not only can’t be taken as a demerit,
But on the contrary is the best of credits.
Freedom from decked tables, from banquets
And also from frequent potations
Means freedom from drunkenness,
From insomnia and indigestions.
But we’re bound to make some concessions
To better resist pleasure’s alluring snares
Which Plato calls the bait of transgressions,
By which like fish men are caught unawares.
Although old age sumptuous banquets must shun
In light repasts it finds indeed some fun.
[tr. Bozzi (2015)]

 
Added on 17-Nov-23 | Last updated 17-Nov-23
Link to this post | No comments
Topics: , , , , , , , , , , , , ,
More quotes by Cicero, Marcus Tullius

BACCHUS, n. A convenient deity invented by the ancients as an excuse for getting drunk.

Ambrose Bierce (1842-1914?) American writer and journalist
“Bacchus,” The Cynic’s Word Book (1906)
    (Source)

Included in The Devil's Dictionary (1911). Originally published in the "Devil's Dictionary" column in the San Francisco Wasp (1881-04-23).
 
Added on 7-Nov-23 | Last updated 7-Nov-23
Link to this post | No comments
Topics: , , , , , , ,
More quotes by Bierce, Ambrose

After all, the only proper intoxication is conversation.

Oscar Wilde (1854-1900) Irish poet, wit, dramatist
Letter to Robert Ross (c. 1898-05-28)
    (Source)
 
Added on 13-Oct-23 | Last updated 13-Oct-23
Link to this post | No comments
Topics: , ,
More quotes by Wilde, Oscar

There are plenty of alcoholics who can be magnificent when drunk: it does not make them any less alcoholic.

Ingrid Bengis
Ingrid Bengis (1944-2017) American writer, business person
“Monroe According to Mailer: One Legend Feeds on Another,” Ms. (1973-10)
    (Source)

Reprinted in Michael Lennon, ed., Critical Essays on Norman Mailer (1986).
 
Added on 9-Jun-23 | Last updated 9-Jun-23
Link to this post | No comments
Topics: , ,
More quotes by Bengis, Ingrid

When I stepped through the door, the sharp odor of gin hit me. Charlie was drowning his sorrows, and they apparently were dying hard.

Marcia Muller
Marcia Muller (b. 1944) American author
Edwin of the Iron Shoes, ch. 7 (1977)
    (Source)
 
Added on 2-Jun-23 | Last updated 2-Jun-23
Link to this post | No comments
Topics: , , , ,
More quotes by Muller, Marcia

The fact I asked you last night
To come round this evening and dine,
Procillus, would seem to be due
To that fifth or sixth bottle of wine.
To think it entirely arranged
And take notes on the nonsense you hear
Is a hazardous way to behave —
D–n a drinker whose memory’s clear!

[Hesterna tibi nocte dixeramus,
Quincunces puto post decem peractos,
Cenares hodie, Procille, mecum.
Tu factam tibi rem statim putasti
Et non sobria verba subnotasti
Exemplo nimium periculoso:
Μισῶ μνάμονα συμπόταν, Procille.]

Marcus Valerius Martial
Martial (AD c.39-c.103) Spanish Roman poet, satirist, epigrammatist [Marcus Valerius Martialis]
Epigrams [Epigrammata], Book 1, epigram 27 (1.27) (AD 85-86) [tr. Nixon (1911), “A Alleybi’s the Thing”]
    (Source)

"To Procillus." The Greek phrase, attested to elsewhere in Classical literature, reads, as variously translated here, "I dislike a drinking companion who remembers."

(Source (Latin)). Alternate translations:

I had this day carroust the thirteenth cup,
And was both slipper-tong'd, and idle-brain'd,
And said by chance, that you with me should sup.
You thought hereby, a supper cleerely gain'd:
And in your Tables you did quote it up.
Uncivill ghest, that hath been so ill train'd!
Worthy thou are hence supperlesse to walke,
That tak'st advantage of our Table-talke.
[tr. Harington (fl. c. 1600)]

To sup with me, to thee I did propound,
But 'twas when our full cups had oft gone round.
The thing thou straight concludest to be done,
Merry and sober words counting all one.
Th' example's dangerous at the highest rate;
A memorative drunkard all men hate.
[tr. Killigrew (1695)]

Yesternight, it seems, I swore,
Fifty bumpers hardly o'er,
You should sup tonight with me;
Instant you devour'd the glee;
And would bind the words of drink:
Dang'rous precedent, I think.
Wofull partner of the bowl,
Proves a reminiscent soul.
[tr. Elphinston (1782), Book 7, ep. 17]

Last night I had invited you -- after some fifty glasses, I suppose, had been despatched -- to sup with me today. You immediately thought your fortune was made, and took note of my unsober words, with a precedent but too dangerous. I hate a boon companion whose memory is good, Procillus.
[tr. Bohn's Classical (1859)]

Last night I said to you (I think it was after I had got through ten half-pints): "Dine with me today, Procillus." You at once thought the matter settled for you, and took secret note of my unsober remark -- a precedent too dangerous! "I hate a messmate with a memory," Procillus.
[tr. Ker (1919)]

I may have asked you here to dine,
But that was late at night,
And none of us had spared the wine
If I remember right.
You thought the invitation meant,
Though wine obscured my wit!
And -- O most parous precedent --
You made a note of it!
The maxim that in Greece was true
Is true in Rome today --
"I hate a fellow-toper who
Remembers what I say."
[tr. Pott & Wright (1921), "'Tis Wise to Forget"]

After ten cups were put away
I said, "Procillus," yesterday,
"You'll dine with me, my friend, you're wanted."
You promptly took the thing for granted
And made a note without formality
Of my incautious hospitality;
A dangerous precedent to set;
I hate a guest who won't forget.
[tr. Francis & Tatum (1924), #16]

Last night I said, while feeling fine,
Having drunk much too much wine,
That you must promise, when this way,
To stop and dine with me some day.
You made a mental note of it,
A practice which, I must admit --
Taking me at my drunken word! --
Is dangerous and quite absurds.
Barroom promises are fine,
But he who keeps them is a swine!
[tr. Marcellino (1968)]

Last night in my cups,
or my brandy tumbler, at least,
I asked you for dinner today.
But you took me seriously, Procillus,
and noted down carefully the words I spouted
under the influence. A dangerous business.
I don't like to drink with people who remember.
[tr. Bovie (1970)]

Last night, after five pints of wine,
I said, "Procillus, come and dine
Tomorrow." You assumed I meant
What I said (a dangerous precedent)
And slyly jotted down a note
Of my drunk offer. Let me quote
A proverb from the Greek: "I hate
An unforgetful drinking mate."
[tr. Michie (1972)]

Last night when I was carried off with wine
I made you promise to drop by and dine
With me today. Only a fool or a turd
Expects a drunken man to keep his word.
[tr. O'Connell (1991), "Bummer"]

Last night after getting through four pints or so I asked you to dine with me this evening, Procillus. You thought you had the matter settled then and there, and made a mental note of my tipsy words -- a very dangerous precedent. I don't like a boozing partner with a memory, Procillus.
[tr. Shackleton Bailey (1993)]

When drinks I had beyond my number,
I thought I would myself encumber
With a pledge to give you lunch today.
You wrote it down with great display
As if to register disputed votes.
I hate a tippler taking notes.
[tr. Wills (2007)]

Last night, Procillus, after I had drunk
four pints or so, I asked if you would dine
with me today. At once, you thought the matter
was settled, based on statements blurred by wine --
a risky precedent. Good memory
is odious in one who drinks with me.
[tr. McLean (2014)]

Last night I invited you,
after we killed, what, fifty-something cups,
to come and eat some food with me today.
Right then and there you thought the thing was done
and took me at my not-so-sober word.
A very risky thing to do: I hate
a drinking bud whose memory is good.

[tr. Goldman (2022)]

 
Added on 25-Feb-23 | Last updated 27-Nov-23
Link to this post | No comments
Topics: , , , , ,
More quotes by Martial

When once you see
the glint of wine shining at the feasts of women,
then you may be sure the festival is rotten.

[γυναιξὶ γὰρ
ὅπου βότρυος ἐν δαιτὶ γίγνεται γάνος,
οὐχ ὑγιὲς οὐδὲν ἔτι λέγω τῶν ὀργίων.]

Euripides (485?-406? BC) Greek tragic dramatist
Bacchæ [Βάκχαι], l. 260ff [Pentheus/Πενθεύς] (405 BC) [tr. Arrowsmith (1960)]
    (Source)

(Source (Greek)). Alternate translations:

For when women
Share at their feasts the grape's bewitching juice;
From their licentious orgies, I pronounce
No good results.
[tr. Wodhull (1809)]

For where women have the delight of the grape-cluster at a feast, I say that none of their rites is healthy any longer.
[tr. Buckley (1850)]

For where ’mong women
The grape’s sweet poison mingles with the feast,
Nought holy may we augur of such worship.
[tr. Milman (1865)]

When women drain the wine-cup at the feast,
Foul is the orgie, dangerous the disease.
[tr. Rogers (1872)]

For where the gladsome grape is found at women’s feasts, I deny that their rites have any longer good results.
[tr. Coleridge (1891)]

For when
In women's feasts the cluster's pride hath part,
No good, say I, comes of their revelry.
[tr. Way (1898)]

When once the gleam
Of grapes hath lit a Woman's Festival,
In all their prayers is no more health at all!
[tr. Murray (1902)]

For where women
have the sparkle of the vine in their festivities,
there, I say, nothing wholesome remains in their rituals.
[tr. Kirk (1970)]

As for women, my opinion is this: when the sparkle of sweet wine appears at their feasts, no good can be expected from their ceremonies.
[tr. Vellacott (1973)]

I tell you, when women
have the cluster’s refreshment at banquets,
there’s nothing healthy left about their orgies.
[tr. Neuburg (1988)]

Take my word,
when women are allowed to fast on wine, there is no
telling to what lengths their filthy minds will go!
[tr. Cacoyannis (1982)]

I say that feast where a woman takes
The gleaming grape is most diseased.
[tr. Blessington (1993)]

For whenever the liquid joy
of the grape comes into women's festivals, then, I assure, you,
there's nothing wholesome in their rites.
[tr. Esposito (1998)]

Because when women
get their sparkle at a feast from wine,
I say the entire ritual is corrupt.
[tr. Woodruff (1999)]

For when the women have
The bright grape-cluster gleaming at their feasts,
There’s nothing healthy in these rites, I say.
[tr. Gibbons/Segal (2000)]

Wherever women get the gleaming grape to drink in their feasts, everything about their rites is diseased.
[tr. Kovacs (2002)]

I’m telling you both, no good comes out of drunk women.
Wine wisdom and orgies are dangerous.
[tr. Theodoridis (2005)]

For whenever the pleasure of the grape's
cluster comes shimmering to women in feast, I say no-
thing is left wholesome in their orgies!
[tr. Valerie (2005)]

Whenever women at some banquet start to take pleasure in the gleaming wine, I say there's nothing healthy in their worship.
[tr. Johnston (2008)]

It's always the same: as soon as you allow drink and women at a festival, everything gets sordid.
[tr. Robertson (2014)]

When women start getting into the wine, I say it’s gone too far. It’s not healthy.
[tr. Pauly (2019)]

There is no good in these festivals where shimmering wine corrupts women.
[tr. Behr/Foster (2019)]

For where women have the delight of the grape at a feast, I say that none of their rites is healthy any longer.
[tr. Buckley/Sens/Nagy (2020)]

 
Added on 31-Jan-23 | Last updated 11-Jul-23
Link to this post | No comments
Topics: , , , , , , ,
More quotes by Euripides

Listen to me, Eumaeus and all of you.
I am going to boast and tell you a story. This is the effect of wine —
it makes people do crazy things; it sets the wisest man
singing and giggling stupidly; it lures him on to dance
and it makes him blurt out what’s better left unsaid.

[κέκλυθι νῦν, Εὔμαιε καὶ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι,
εὐξάμενός τι ἔπος ἐρέω: οἶνος γὰρ ἀνώγει
ἠλεός, ὅς τ᾽ ἐφέηκε πολύφρονά περ μάλ᾽ ἀεῖσαι
καί θ᾽ ἁπαλὸν γελάσαι, καί τ᾽ ὀρχήσασθαι ἀνῆκε,
καί τι ἔπος προέηκεν ὅ περ τ᾽ ἄρρητον ἄμεινον.]

Homer (fl. 7th-8th C. BC) Greek author
The Odyssey [Ὀδύσσεια], Book 14, l. 462ff (14.462) [Odysseus] (c. 700 BC) [tr. DCH Rieu (2002)]
    (Source)

(Source (Greek)). Alternate translations:

Hear me, Eumæus, and my other friends,
I’ll use a speech that to my glory tends,
Since I have drunk wine past my usual guise.
Strong wine commands the fool and moves the wise,
Moves and impels him too to sing and dance,
And break in pleasant laughters, and, perchance,
Prefer a speech too that were better in.
[tr. Chapman (1616)]

Hear me, Eumæus, says he, and you folk,
I have a tale to tell. This foolish wine
To laugh and dance is able to provoke
Grave men sometimes that have no such design,
And to speak that which better were unspoke.
[tr. Hobbes (1675), l. 448ff]

Hear me, my friends! who this good banquet grace;
'Tis sweet to play the fool in time and place,
And wine can of their wits the wise beguile,
Make the sage frolic, and the serious smile,
The grave in merry measures frisk about,
And many a long-repented word bring out.
[tr. Pope (1725)]

Hear now, Eumæus, and ye other swains
His fellow-lab’rers! I shall somewhat boast,
By wine befool’d, which forces ev’n the wise
To carol loud, to titter and to dance,
And words to utter, oft, better suppress’d.
[tr. Cowper (1792), l. 567ff]

Hear now, Eumæus, and thy comrades all!
I speak for glory, since by wine made bold
Often to singing even the wise will fall,
Light laughter and the dance, nor can withhold
Words that in sooth were better far untold.
[tr. Worsley (1861), st. 59]

Hear, now, the words,
Eumaeus! and all you who with him serve!
To which, although to vaunt I may appear,
I must give utt'rance; for that crazing wine
Has set me on, which oft the wisest man
Ere now hat stirr'd up into noisy song,
or into burst of friv'lous laughter thrown,
Nay, even rous'd to dancing, or some speech
Impulsive prompted, which 'twere better far
Had ne'er been utter'd.
[tr. Musgrave (1869), l. 772ff]

Now list! Eumæus! and ye comrades all!
I'll glory somewhat in the tale I'll tell you;
For crazy wine urges me on to speak,
Which e'en a sage hat set to noisy singing;
And urged the shy to laughter loud and dancing;
And uttered words far better left unsaid!
[tr. Bigge-Wither (1869)]

Listen now, Eumaeus, and all of you his companions, with a prayer will I utter my word; so bids me witless wine, which drives even the wisest to sing and to laugh softly, and rouses him to dance, yea and makes him to speak out a word which were better unspoken.
[tr. Butcher/Lang (1879)]

Now hearken ye, Eumæus, and all our fellows here,
And a boasting word will I say; for befooling wine is strong
Within me: he who eggeth e'en the wise to raise the song
And laugh out softly, and dance for very lustihead,
And to say the word, it may be, that were better left unsaid.
[tr. Morris (1887)]

Hearken, Eumaeus, and all you other men, and I will boast a bit and tell a story; for crazy wine so bids, which sets a man, even if wise, to skinging loud and laughing lightly, and makes him dance and brings out stories really better left untold.
[tr. Palmer (1891)]

Listen to me, Eumæus and the rest of you; when I have said a prayer I will tell you something. It is the wine that makes me talk in this way; wine will make even a wise man fall to singing; it will make him chuckle and dance and say many a word that he had better leave unspoken
[tr. Butler (1898)]

Listen to me now, Eumaios and all you other companions [hetairoi]! Speaking proudly, I will tell you a wording [epos]. The wine, which sets me loose, is telling me to do so. Wine impels even the thinking man to sing and to laugh softly. And it urges him on to dance. It even prompts an epos that may be better left unsaid.
[tr. Butler (1898), rev. Kim/McCray/Nagy/Power (2018)]

Hear me now, Eumaeus and all the rest of you, his men, with a wish in my heart will I tell a tale; for the wine bids me, befooling wine, which sets one, even though he be right wise, to singing and laughing softly, and makes him stand up and dance, aye, and brings forth a word which were better unspoken.
[tr. Murray (1919)]

Hear me now, O Eumaeus and you others, while I let myself go as your wine's intoxication tempts me. Drink will set the most solid man singing or giggling with laughter; if indeed it does not push him forward to dance or make him blurt out something better left unsaid.
[tr. Lawrence (1932)]

Listen to me, Eumaeus and you men of his. I am going to put a wish of mine into the form of a story. This is the effect of your wine -- for wine is a crazy thing. It sets the wisest man singing and giggling like a girl; it lures him on to dance and it makes him blurt out what were better left unsaid.
[tr. Rieu (1946)]

Eumaios, and you others, here's a wishful
tale I shall tell. The wine's behind it,
vaporing wine, that makes a serious man
break down and sing, kick up his heels and clown,
or tell some story that were best untold.
[tr. Fitzgerald (1961)]

Hear me now, Eumaios and all you other companions.
What I say will be a bit of boasting. The mad wine tells me
to do it. Wine sets even a thoughtful man to singing,
or sets him into softly laughing, sets him to dancing.
Sometimes it tosses out a word that was better unspoken.
[tr. Lattimore (1965)]

Listen, Eumaeus, and all you comrades here,
allow me to sing my praises for a moment.
Say it's the wine that leads me on, the wild wine
that sets the wisest man to sing at the top of his lungs,
laugh like a fool -- it drives the man to dancing ... it even
tempts him to blurt out stories better never told.
[tr. Fagles (1996)]

Hear me now, Eumaeus, and the rest of you men,
While I boast a little. It must be the wine
Befuddling me, which gets even sensible men
Singing and laughing and up to dance,
And sometimes say things better left unsaid.
[tr. Lombardo (2000), l. 500ff]

Eumaeus and you others, all of you, I want to brag a little. I am dizzy, under the influence fo wine, which makes even the wisest people sing and giggle, and dance, and say things best not spoken.
[tr. Wilson (2017), l. 461ff]

Hear me out now, Eumaios, and you, all his other comrades, while I tell you a boastful story. It's the wine that's urging me -- mind-crazing stuff, that sets on even the quick-witted to singing and gentle laughter, drives him to get up and dance, or make some remark better left unspoken.
[tr. Green (2018)]

Eumaeus and you others, his work mates,
hear me now -- I wish to tell a story,
prompted by this wine, which addles our wits.
Wine can make a man, even though he’s wise,
sing out loud, or laugh softly to himself,
or leap up and dance. It can bring out words
which were better left unspoken.
[tr. Johnston (2019), l. 601ff]

 
Added on 14-Jul-21 | Last updated 29-Dec-21
Link to this post | No comments
Topics: , , , , , , ,
More quotes by Homer

Almost no one dances sober, unless he is insane.

[Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit, neque in solitudine neque in convivio moderato atque honesto.]

Marcus Tullius Cicero (106-43 BC) Roman orator, statesman, philosopher
Pro Murena, ch. 6, sec. 13 (63 BC)
    (Source)

More completely, "For no man, one may almost say, ever dances when sober, unless perhaps he be a madman, nor in solitude, nor in a moderate and sober party." [tr. Yonge].

Often shortened to "Nemo saltat sobrius" ("Nobody dances sober"). Also attributed to H. P. Lovecraft.

In context, Cicero is disputing accusations that L. Murena was dancing because there are no reports that Murena was drinking and carousing beforehand.
 
Added on 21-Sep-20 | Last updated 21-Sep-20
Link to this post | No comments
Topics: , , , ,
More quotes by Cicero, Marcus Tullius

Always do sober what you said you would do drunk. That will teach you to keep your mouth shut.

Ernest Hemingway (1899-1961) American writer
(Attributed)
 
Added on 26-Aug-20 | Last updated 26-Aug-20
Link to this post | No comments
Topics: , , , ,
More quotes by Hemingway, Ernest

DEMOSTHENES: And dare you rail at wine’s inventiveness?
I tell you nothing has such go as wine.
Why, look you now; ’tis when men drink, they thrive,
Grow wealthy, speed their business, win their suits,
Make themselves happy, benefit their friends.
Go, fetch me out a stoup of wine, and let me
Moisten my wits, and utter something bright.

Aristophanes (c. 450-c. 388 BC) Athenian comedic playwright
Knights, ll. 90-96 [tr. Rogers (1924)]
    (Source)

Alt. trans.
  • [O'Neill (1938)]: "Do you dare to accuse wine of clouding the reason? Quote me more marvellous effects than those of wine. Look! when a man drinks, he is rich, everything he touches succeeds, he gains lawsuits, is happy and helps his friends. Come, bring hither quick a flagon of wine, that I may soak my brain and get an ingenious idea."
  • [Hickie (1853)]: "Have you the audacity to abuse wine for witlessness? Can you find anything more business-like than wine? Do you see? when men drink, then they are rich, they transact business, gain causes, are happy, assist their friends. Come, bring me out quickly a stoup of wine, that I may moisten my intellect, and say something clever."
 
Added on 20-May-20 | Last updated 20-May-20
Link to this post | No comments
Topics: , , , , ,
More quotes by Aristophanes

A word of caution to neophyte Martini drinkers: When taken to excess, this perfectly civilized drink can lead directly to uncivilized behavior. … The purpose of the Martini is to enhance the evening, not to obliterate it.

Barnaby Conrad III (b. 1952) American author, artist, editor
“Martini Madness,” Cigar Aficionado (Spring 1996)
    (Source)
 
Added on 8-Sep-17 | Last updated 8-Sep-17
Link to this post | No comments
Topics: , , ,
More quotes by Conrad, Barnaby III

I often think of alcohol as a genie in a bottle. It promises everything but eventually imprisons you in the bottle itself.

Eric Jong
Erica Jong (b. 1942) American writer, poet
Seducing the Demon: Writing for My Life, ch. 2 (2006)
    (Source)
 
Added on 14-Jun-17 | Last updated 14-Jun-17
Link to this post | No comments
Topics: , , , ,
More quotes by Jong, Erica

Wine is a mocker, strong drink is raging: and whosoever is deceived thereby is not wise.

The Bible (The Old Testament) (14th - 2nd C BC) Judeo-Christian sacred scripture [Tanakh, Hebrew Bible], incl. the Apocrypha (Deuterocanonicals)
Proverbs 20:1 [KJV (1611)]
    (Source)

Alternate translations:

Wine is a luxurious thing, and drunkenness riotous: whosoever is delighted therewith shall not be wise.
[DRA (1899)]

Wine is reckless, strong drink quarrelsome; unwise is he whom it seduces.
[JB (1966)]

Drinking too much makes you loud and foolish. It's stupid to get drunk.
[GNT (1976)]

Wine is reckless, liquor rowdy; unwise is anyone whom it seduces.
[NJB (1985)]

Wine is a mocker; beer a carouser.
Those it leads astray won’t become wise.
[CEB (2011)]

Wine is a mocker and beer a brawler;
whoever is led astray by them is not wise.
[NIV (2011 ed.)]

Wine is a mocker, strong drink a brawler,
and whoever is led astray by it is not wise.
[NRSV (2021 ed.)]

Wine is a scoffer, strong drink a roisterer;
No one who is muddled by them will ever grow wise.
[RJPS (2023 ed.)]

 
Added on 31-May-17 | Last updated 14-Feb-24
Link to this post | No comments
Topics: , , , , , ,
More quotes by Bible, vol. 1, Old Testament

It remains true, however, that an inconveniently placed railing or sharp corner will not remove itself from the path of a drunkard, even if that drunkard is unaware of the obstacles on the path he has set for himself; in other words, no matter to what degree we are oblivious to the world, it makes its own choices as to how oblivious it will be to us.

Steven Brust (b. 1955) American writer, systems programmer
The Phoenix Guards (1991)
 
Added on 23-Nov-16 | Last updated 23-Nov-16
Link to this post | No comments
Topics: , , , , , ,
More quotes by Brust, Steven

I like to have a martini,
Two at the very most.
After three I’m under the table,
After four I’m under my host.

Dorothy Parker (1893-1967) American writer
(Spurious)

Variants:
  • "I'd love to have a martini, / Two at the very most. / With three I'm under the table, / With four I'm under my host."
  • "I like to have a Martini / But only two at the most, / After three I'm under the table, / After four I'm under my host."
Frequently attributed to Parker (the main quatrain quoted is in The Collected Dorothy Parker), but originally an anonymous gag in found in the University of Virginia Harlequin (1959): "I wish I could drink like a lady. / 'Two or three,' at the most. / But two, and I'm under the table -- / And three, I'm under the host."

The confusion apparently comes from Bennett Cerf, Try and Stop Me (1944), where he related an anecdote in which Parker commented about a cocktail party, more straightforwardly, "Enjoyed it? One more drink and I'd have been under the host!" See here for more discussion.
 
Added on 21-Jun-13 | Last updated 13-Apr-20
Link to this post | No comments
Topics: , , , , ,
More quotes by Parker, Dorothy

He drinks — but what’s drinking?
A mere pause from thinking!

Lord Byron
George Gordon, Lord Byron (1788-1824) English poet
The Deformed Transformed, Part 3, sc. 1 [Caesar] (1822)
    (Source)

Singing of veterans after the war, in peacetime.
 
Added on 26-Apr-13 | Last updated 2-Mar-23
Link to this post | No comments
Topics: , , , ,
More quotes by Byron, George Gordon, Lord

Upon the first goblet he read this inscription, monkey wine; upon the second, lion wine; upon the third, sheep wine; upon the fourth, swine wine. These four inscriptions expressed the four descending degrees of drunkenness: the first, that which enlivens; the second, that which irritates; the third, that which stupefies; finally the last, that which brutalizes.

[Sur le premier gobelet on lisait cette inscription: vin de singe, sur le deuxième: vin de lion, sur le troisième: vin de mouton, sur le quatrième: vin de cochon. Ces quatre légendes exprimaient les quatre degrés que descend l’ivrogne; la première ivresse, celle qui égaye; la deuxième, celle qui irrite; la troisième, celle qui hébète; la dernière enfin, celle qui abrutit.]

Victor Hugo (1802-1885) French writer
Les Misérables, Vol. 2 “Cosette,” Book 6 “Petite Picpus,” ch. 9 “A Century under a Guimpe” (1862) [tr. Wilbour]
 
Added on 17-Jan-11 | Last updated 10-Jul-23
Link to this post | No comments
Topics: , , , ,
More quotes by Hugo, Victor

Where the drink goes in, there the wit goes out.

George Herbert (1593-1633) Welsh priest, orator, poet.
Jacula Prudentum, or Outlandish Proverbs, Sentences, &c. (compiler), # 187 (1640 ed.)
    (Source)
 
Added on 13-May-10 | Last updated 22-Dec-23
Link to this post | No comments
Topics: , , ,
More quotes by Herbert, George

MACDUFF: What three things does drink especially provoke?

PORTER: Marry, sir, nose-painting, sleep, and urine. Lechery, sir, it provokes and unprovokes. It provokes the desire, but it takes away the performance. Therefore much drink may be said to be an equivocator with lechery. It makes him, and it mars him; it sets him on, and it takes him off; it persuades him and disheartens him; makes him stand to and not stand to; in conclusion, equivocates him in a sleep and, giving him the lie, leaves him.

Shakespeare
William Shakespeare (1564-1616) English dramatist and poet
Macbeth, Act 2, sc. 3, l. 27ff (2.3.27-38) (1606)
    (Source)
 
Added on 22-Dec-08 | Last updated 29-Jan-24
Link to this post | No comments
Topics: , , , , , , , , , , ,
More quotes by Shakespeare, William

Man, being reasonable, must get drunk;
The best of life is but intoxication;
Glory, the grape, love, gold, in these are sunk
The hopes of all men, and of every nation.

Lord Byron
George Gordon, Lord Byron (1788-1824) English poet
Don Juan, Canto 2, st. 179 (1819)
    (Source)
 
Added on 31-Jul-08 | Last updated 26-Mar-24
Link to this post | No comments
Topics: , , , ,
More quotes by Byron, George Gordon, Lord